đòn kê trong Tiếng Anh là gì?

đòn kê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn kê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn kê

    * dtừ

    chock, block