đòn cân lực lượng trong Tiếng Anh là gì?

đòn cân lực lượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn cân lực lượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đòn cân lực lượng

    balance of power