đòn đám ma trong Tiếng Anh là gì?

đòn đám ma trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn đám ma sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn đám ma

    poles to carry the coffin