đòn dông trong Tiếng Anh là gì?

đòn dông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn dông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đòn dông

  * dtừ

  ridge-beam

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đòn dông

  * noun

  ridge-beam

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đòn dông

  ridge-beam