đòn chìa trong Tiếng Anh là gì?

đòn chìa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn chìa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn chìa

    * dtừ

    corbel