đòn ghen trong Tiếng Anh là gì?

đòn ghen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn ghen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn ghen

    thrashing given by a jealous woman to her rival

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đòn ghen

    thrashing given by a jealous woman to her rival