đòn quay phim trong Tiếng Anh là gì?

đòn quay phim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn quay phim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đòn quay phim

    camera crew