đòn trí mạng trong Tiếng Anh là gì?

đòn trí mạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn trí mạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn trí mạng

    * dtừ

    hammer-blow, death-blow, crush, mercy stroke