đòn kết liễu trong Tiếng Anh là gì?

đòn kết liễu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn kết liễu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn kết liễu

    finishing stroke; death-blow; coup de grâce