đòn điều khiển trong Tiếng Anh là gì?

đòn điều khiển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn điều khiển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn điều khiển

    control arm