đòn gánh trong Tiếng Anh là gì?

đòn gánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn gánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn gánh

    * dtừ

    shoulder pole

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đòn gánh

    yoke