đòn cân bằng trong Tiếng Anh là gì?

đòn cân bằng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn cân bằng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn cân bằng

    * dtừ

    beam, equalizer