đòn nặng trong Tiếng Anh là gì?

đòn nặng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn nặng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn nặng

    * dtừ

    welter