đòn cân mậu dịch trong Tiếng Anh là gì?

đòn cân mậu dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn cân mậu dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đòn cân mậu dịch

    balance of trade