wave ornament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave ornament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave ornament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave ornament.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave ornament

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trang trí hình lượn sóng

    vật trang trí hình sóng