wave generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave generator

    * kỹ thuật

    má tàu

    máy phát sóng