wave function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave function

    * kỹ thuật

    hàm sóng

    điện tử & viễn thông:

    sự tạo sóng