wave equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave equation

    * kỹ thuật

    phương trình sóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wave equation

    a differential equation that describes the passage of harmonic waves through a medium