wave distortion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave distortion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave distortion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave distortion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave distortion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    méo dạng sóng

    sự méo sóng