wave dispersion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave dispersion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave dispersion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave dispersion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave dispersion

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự tán sắc của sóng