wave amplitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave amplitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave amplitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave amplitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave amplitude

    * kỹ thuật

    biên độ sóng