true wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true wind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • true wind

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gió thực (đạo hàng)