true-blue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true-blue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true-blue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true-blue.

Từ điển Anh Việt

 • true-blue

  /'tru:'blu:/

  * tính từ

  trung thành (với đảng...)

  giữ vững nguyên tắc, kiên trì nguyên tắc

  * danh từ

  người rất trung thành

  người kiên trì nguyên tắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • true-blue

  marked by unswerving loyalty

  a true-blue American

  a reliable true-blue country club conservative