truepenny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

truepenny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm truepenny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của truepenny.

Từ điển Anh Việt

  • truepenny

    /'tru:,peni/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) con người tử tế