true-bore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true-bore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true-bore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true-bore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • true-bore

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    lỗ khoan chuẩn