true toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true toad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true toad

    tailless amphibian similar to a frog but more terrestrial and having drier warty skin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).