true strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • true strain

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự biến dạng thực