true stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • true stress

  * kỹ thuật

  ứng suất đúng

  ứng suất thực

  hóa học & vật liệu:

  ứng xuất thực