true-born nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true-born nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true-born giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true-born.

Từ điển Anh Việt

  • true-born

    /'tru:,bɔ:n/

    * tính từ

    chính cống, đúng nòi, đúng giống

    a true-born Englishman: một người Anh chính cống