true-life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true-life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true-life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true-life.

Từ điển Anh Việt

  • true-life

    * tính từ

    có thật, thực tế đã xảy ra