true to life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true to life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true to life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true to life.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true to life

    Similar:

    true-to-life: representing things or actions or conditions as they actually are

    the novel about ghetto life was true to life

    true-to-life duck decoys

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).