true type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • true type

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thực ấn mẫu