true spice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true spice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true spice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true spice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • true spice

    * kinh tế

    giá chân chính

    giá thật