true heath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true heath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true heath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true heath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true heath

    Similar:

    erica: any plant of the genus Erica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).