true bug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true bug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true bug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true bug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true bug

    any of various insects of the order Hemiptera and especially of the suborder Heteroptera

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).