true lobster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true lobster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true lobster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true lobster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true lobster

    large edible marine crustaceans having large pincers on the first pair of legs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).