true fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true fungus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true fungus

    any of numerous fungi of the division Eumycota

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).