true cat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true cat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true cat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true cat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true cat

    Similar:

    cat: feline mammal usually having thick soft fur and no ability to roar: domestic cats; wildcats

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).