true unit weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true unit weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true unit weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true unit weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • true unit weight

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tỷ trọng thực tế