true colour (tc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true colour (tc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true colour (tc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true colour (tc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • true colour (tc)

    * kỹ thuật

    màu thực