true blackberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true blackberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true blackberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true blackberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true blackberry

    the true blackberry of Europe as well as any of numerous varieties having sweet edible black or dark purple berries

    Synonyms: Rubus fruticosus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).