stationary phase method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary phase method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary phase method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary phase method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary phase method

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương pháp pha dừng