sad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sad.

Từ điển Anh Việt

 • sad

  /sæd/

  * tính từ

  buồn rầu, buồn bã

  to look sad: trông buồn

  (đùa cợt) quá tồi, không thể sửa chữa được

  không xốp, chắc (bánh)

  chết (màu sắc)

  sad colours: màu chết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sad

  experiencing or showing sorrow or unhappiness

  feeling sad because his dog had died

  Better by far that you should forget and smile / Than that you should remember and be sad"- Christina Rossetti

  Antonyms: glad

  of things that make you feel sad

  sad news

  she doesn't like sad movies

  it was a very sad story

  When I am dead, my dearest, / Sing no sad songs for me"- Christina Rossetti

  Similar:

  deplorable: bad; unfortunate

  my finances were in a deplorable state

  a lamentable decision

  her clothes were in sad shape

  a sorry state of affairs

  Synonyms: distressing, lamentable, pitiful, sorry