rotating torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating torque

    * kỹ thuật

    mômen quay