rotating sprayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating sprayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating sprayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating sprayer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating sprayer

    * kỹ thuật

    vòi phun quay