rotating sun screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating sun screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating sun screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating sun screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating sun screen

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm che nắng xoay