rotating disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating disk

    * kỹ thuật

    đĩa quay