rotating annulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating annulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating annulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating annulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating annulus

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vành quay