rotating disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating disc

    * kỹ thuật

    đĩa quay