rotating moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating moment

    * kỹ thuật

    mômen quay